www.mazowia.pl Szpital Dzieciecy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

  Szukaj
17 grudnia 2017 ..:: Nabór Pracowników » Pielęgniarki ::..   Zaloguj
 Menu

  
 Ogłoszenie

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR

Szpitala Dziecięcego im. prof. dr n. med. Jana Bogdanowicza

w Warszawie


 

ogłasza konkurs na stanowisko:

PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH; Oddziału neurologicznego oraz patologii noworodka i niemowlęcia

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;

 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;

 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;

 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego nas stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału……………………. Szpitala Dziecięcego im. prof. dr n. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922) .

Termin wpłynięcia wymaganych dokumentów do Działu Kadr upływa w dniu 21 grudnia 2017 r. Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału …………………… Szpitala Dziecięcego im. prof. dr n. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, w następujący sposób:

 • pocztą na adres: Szpital Dziecięcy im. prof. dr n. med. Jana Bogdanowicza ul. Niekłańska 4/24 03-924 Warszawa;

 • osobiście za potwierdzeniem doręczenia w Dziale Kadr.

Informujemy, że:

 • rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 20 dni od dnia zakończenia zbierania ofert w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Nowy Świat 63 .

 • materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala kandydaci będą mogli uzyskać w Dziale Kadr Szpitala

 • wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;


 


  
 Ogłoszenie

 

ZAPRASZAMY PANIE PIELĘGNIARKI DO WSPÓŁPRACY


ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKI w nowo otwartym oddziale neurologii dziecięcej na atrakcyjnych warunkach pracy i płacy.


Oferujemy zatrudnienie także w innych oddziałach szpitalnych o specjalnościach zabiegowych lub zachowawczych.


SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SPZOZ JEST SZPITALEM PRZYJAZNYM DLA PRACOWNIKÓW I Z SZACUNKIEM ODNOSI SIĘ DO PROFESJONALNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ, ZNACZACEJ W PROCESIE LECZENIA DZIECI.


Informacji na temat zatrudnienia udziela Dział Kadr, nr tel. +48 22 50 98 259

 

ZAPRASZAMY !!!


  
Copyright 2008 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza