www.mazowia.pl Szpital Dzieciecy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

  Szukaj
23 kwietnia 2014 ..:: Udostępnianie dokumentacji medycznej ::..   Zaloguj
 Menu

  
 Wydanie dokumentacji medycznej

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w wyjątkowych przypadkach osoba upoważniona przez niego, przekazuje pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej”.
 
Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze:
1) w rejestracji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w godz. 800-1600
2) w rejestracji Przychodni Specjalistycznej w godz. 730-1900 (dotyczy leczenia w Przychodni Specjalistycznej)
3) w rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej w godz. 800-1900 (dotyczy badań RTG i CT)
4) drogą elektroniczną, poprzez wniosek udostępniony na stronie internetowej Zakładu (wypełniony wniosek należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i przesłać pocztą elektroniczną na adres sor@nieklanska.pl)
 
Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
Wnioski można również pobrać w wyżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Zakładu.
Odbiór kopii dokumentacji medycznej możliwy jest w rejestracji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (niższy parter, od strony ul. Niekłańskiej) w godz. 800-1600, od poniedziałku do piątku, w dni robocze.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 22 50 98 412.
 
Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 159), art. 20 pkt. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r. (M.P. z 2012 r. poz. 62) za sporządzenie niżej wymienionej dokumentacji pobierana jest opłata:
·       70 groszy za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej
·       7,30 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu
·       7,30 zł/szt. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na elektronicznym nośniku danych
 
Kopię dokumentacji medycznej wydaje się w jednym egzemplarzu.

  
Copyright 2008 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza