Home

KOMUNIKAT
Szpitala Dziecięcego im. Prof. J. Bogdanowicza w Warszawie z dnia 7-02-2019r
w sprawie stanu zdrowia pacjenta – 7 miesięcznego dziecka hospitalizowanego w Oddziale Intensywnej Terapii

W związku z wpływającymi do Szpitala licznymi zapytaniami od instytucji, mediów, parlamentarzystów i osób prywatnych informujemy:

  • 7 miesięczne dziecko przyjęte zostało do Oddziału Intensywnej Terapii w dniu 22.01.2019r.
  • przewiezione zostało do nas z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu w stanie skrajnie ciężkim,
  • rokowanie co do jego zdrowia i życia jest od początku bardzo poważne, o czym informowana jest na bieżąco rodzina pacjenta,
  • od pierwszej chwili – prowadzona jest specjalistyczna, wielokierunkowa, intensywna terapia dziecka z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków,
  • szpital otrzymuje wsparcie merytoryczne i diagnostyczne od instytucji zajmujących się między innymi leczeniem neuroinfekcji,
  • do obecnej chwili nie ma potwierdzenia, że stan dziecka mógłby mieć związek z przebytym szczepieniem,
  • Komisja złożona z lekarzy specjalistów z dziedzin anestezjologii, neurologii i neurochirurgii na podstawie licznych określonych standardami badań i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie orzekła o śmierci dziecka.

Wobec powyższego oświadczamy że szpital cały czas kontynuuje leczenie pacjenta dokładając wszelkich starań, zgodnie ze sztuką oraz z poszanowaniem godności dziecka i jego rodziny.

Nie zachodzi obawa iż zaprzestany zostanie proces leczenia.

Uprzejmie prosimy o powstrzymanie się od wyrażania nieuprawnionych opinii, a także wszelkich działań mogących utrudniać pracę personelu medycznego.
Personel szpitala oświadcza, że nie sprzeniewierzy się najwyższym standardom etycznym, którym są bezkompromisowa walka o życie i zdrowie dzieci.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Z poważaniem,

Rozmiar czcionki
Kontrast