Home

* * *

PACJENCI SĄ PRZYJMOWANI WG ZAPISÓW – OBOWIĄZUJE REGUŁA JEDNEGO OPIEKUNA PRZY PACJENCIE

O EWENTUALNYCH PRZYJĘCIACH W TRYBIE TELEPORADY PACJENCI BĘDĄ INFORMOWANI Z WYPRZEDZENIEM

* * *

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ, ABY ZAPISY NOWYCH PACJENTÓW REALIZOWAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM +48 22 50 98 390

* * *

PRZYJĘCIA PACJENTÓW W TRYBIE NAGŁYM ODBYWAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE POPRZEZ SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN PACJENTÓW ORAZ WCHODZENIA NA TEREN SZPITALA OSÓB POSTRONNYCH

NADAL OBOWIĄZUJĄ W SZPITALU PEŁNE RYGORY EPIDEMIOLOGICZNE OPISANE W WYTYCZNYCH MZ, GIS ORAZ KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE CHORÓB ZAKAŹNYCH W CELU MAKSYMALNEGO OGRANICZENIA TRANSMISJI ZAKAŻEŃ SARS-COV-2 W NASZEJ PLACÓWCE

DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIESzanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Z poważaniem,

Rozmiar czcionki
Kontrast