Home » Kontakt

Kontakt

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24

03-924 Warszawa

Administracja
Sekretariat Szpitala +48 22 672 78 42
+48 22 617 70 73
fax +48 22 672 78 43
e-mail: szpital@nieklanska.pl
Naczelna Pielęgniarka +48 22 50 98 252
Główny Księgowy +48 22 672 70 59
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości +48 22 50 98 438
Rzecznik Prasowy +48 22 50 98 438
Kasa +48 22 50 98 295
Dział Księgowości +48 22 50 98 366
Dział Organizacji +48 22 50 98 479
Dział Kadr +48 22 50 98 259
Dział Zamówień Publicznych +48 22 50 98 403
Dział Informatyki +48 22 50 98 345
Dział Rozliczeń Usług Medycznych i Statystyki +48 22 50 98 231
+48 22 50 98 341
Dział Dokumentacji Medycznej Pacjentów +48 22 50 98 210
Dział Administracji i Zaopatrzenia +48 22 50 98 205
Dział Techniczny +48 22 50 98 379
Inspektor Danych Osobowych
Dariusz Skowera
e-mail: iod@nieklanska.pl
Kapelan Szpitala Ks. Krystian Czerski +48 780 073 009
Portiernia +48 22 50 98 200
Przychodnia Specjalistyczna
Rejestracja +48 22 50 98 570
+48 22 50 98 571
Zakład Rehabilitacji
Rejestracja +48 22 50 98 326
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja +48 22 50 98 390
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Rejestracja +48 22 50 98 308
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Rejestracja +48 22 50 98 291
Oddział Alergologii
Sekretariat +48 22 50 98 242
Oddział Dermatologii
Sekretariat +48 22 50 98 462
Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń
Sekretariat +48 22 50 98 235
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Sekretariat +48 22 50 98 351
Oddział Otolaryngologii
Sekretariat +48 22 50 98 276
Gabinet konsultacyjny dla Pacjentów ze skierowaniami +48 22 50 98 237
Oddział Neurochirurgii
Sekretariat +48 22 50 98 428
Oddział Neurologii
Sekretariat +48 22 50 98 453
Pracownia EEG VIDEO (gab. 40) +48 22 50 98 436
Pracownia EEG VIDEO (na Oddziale) +48 22 50 98 454
Oddział Okulistyczny
Sekretariat +48 22 50 98 267
Oddział Pediatrii
Sekretariat +48 22 50 98 439
Oddział Patologii Noworodka i Niemowlęcia
Sekretariat +48 22 50 98 382
Oddział Intensywnej Terapii
Sekretariat +48 22 50 98 377
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Rejestracja +48 22 50 98 412

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się ze Szpitalem
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się ze Szpitalem jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@nieklanska.pl
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), 9 ust. 2 lit. h) RODO, w zw. z realizacją zadań wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz realizacją zadań statutowych, polegających na promocji i ochronie zdrowia.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
7. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania ze względu na przepisy prawa lub z uwagi na dochodzenie roszczeń.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osób kontaktujących się przez stronę internetową
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@nieklanska.pl
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.
4. Dane niezbędne do ustalenia tożsamości Pacjenta przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na stanowiskach rejestracyjnych, czy w gabinecie lekarskim – Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5. Dane zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta – Administrator przetwarza na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
6. Dane zebrane celem realizacji praw Pacjenta zawarte np. w odbieranych i archiwizowanych oświadczeniach, w których Pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz wyraża zgodę na udzielanie im informacji o stanie zdrowia Pacjenta – Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
7. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także:
a) Innym podmiot leczniczym oraz laboratorium zewnętrznym, współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej;
b) Podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego oraz firmom kurierskim i pocztowym;
c) Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym oraz zewnętrznym audytorom.
8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
10. Dane osobowe Pacjentów zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu z wyjątkami przewidzianymi w ww. ustawie.
11. Pacjentom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia niektórych danych np. numeru telefonu oraz danych, których minął okres przechowywania. Dodatkowo Pacjentowi przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Administrator jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości Pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, czy odmową udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.
13. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osób
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@nieklanska.pl
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku ze zgłoszeniem chęci skorzystania z usługi tłumacza PJM, SJM lub SKOGN oraz w celu zapewnienia opieki zdrowotnej – w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4. Dane osobowe będą przekazane wskazanemu tłumaczowi PJM, SJM lub SKOGN na podstawie zawartej umowy, ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także:
a) Podmiotom, współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia dostępności opieki zdrowotnej;
b) Podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego oraz firmom kurierskim i pocztowym;
c) Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym oraz zewnętrznym audytorom.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przydzielenia tłumacza języka PJM, SJM lub SKOGN, a po tym czasie przez okres wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania w dokumentacji medycznej ostatniego wpisu z wyjątkami przewidzianymi w niniejszej ustawie.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia niektórych danych np. numeru telefonu oraz danych, których minął okres przechowywania. Dodatkowo przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych uniemożliwi przydzielenie tłumacza PJM, SJM lub SKOGN.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.