Home » Kontakt

Kontakt

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24

03-924 Warszawa

Administracja
Sekretariat Szpitala +48 22 672 78 42
+48 22 617 70 73
fax +48 22 672 78 43
e-mail: szpital@nieklanska.pl
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa +48 22 50 98 252
Główny Księgowy +48 22 672 70 59
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości +48 22 50 98 438
Rzecznik Prasowy +48 22 50 98 438
Kasa +48 22 50 98 295
Dział Księgowości +48 22 50 98 366
Dział Organizacji i Analiz +48 22 50 98 279
Dział Kadr +48 22 50 98 259
Dział Zamówień Publicznych +48 22 50 98 403
Dział Informatyki +48 22 50 98 345
Dział Rozliczeń Usług Medycznych i Statystyki +48 22 50 98 231
+48 22 50 98 341
Dział Dokumentacji Medycznej Pacjentów +48 22 50 98 210
Dział Administracji i Zaopatrzenia +48 22 50 98 205
Dział Techniczny +48 22 50 98 379
Inspektor Danych Osobowych
Dariusz Skowera
e-mail: iod@nieklanska.pl
Kapelan Szpitala Ks. Krystian Czerski +48 780 073 009
Portiernia +48 22 50 98 200
Przychodnia Specjalistyczna
Rejestracja +48 22 50 98 570
+48 22 50 98 571
Zakład Rehabilitacji
Rejestracja +48 22 50 98 326
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja +48 22 50 98 390
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Rejestracja +48 22 50 98 308
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Rejestracja +48 22 50 98 291
Oddział Alergologii
Sekretariat +48 22 50 98 242
Oddział Dermatologii
Sekretariat +48 22 50 98 462
Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń
Sekretariat +48 22 50 98 235
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Sekretariat +48 22 50 98 351
Oddział Otolaryngologii
Sekretariat +48 22 50 98 276
Gabinet konsultacyjny dla Pacjentów ze skierowaniami +48 22 50 98 237
Oddział Neurochirurgii
Sekretariat +48 22 50 98 428
Oddział Neurologii
Sekretariat +48 22 50 98 453
Pracownia EEG VIDEO (gab. 40) +48 22 50 98 436
Pracownia EEG VIDEO (na Oddziale) +48 22 50 98 454
Oddział Okulistyczny
Sekretariat +48 22 50 98 267
Oddział Pediatrii
Sekretariat +48 22 50 98 439
Oddział Patologii Noworodka i Niemowlęcia
Sekretariat +48 22 50 98 382
Oddział Intensywnej Terapii
Sekretariat +48 22 50 98 377
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Rejestracja +48 22 50 98 412
Izba Przyjęć Planowych
Gabinet konsultacyjny +48 22 50 98 440

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych dla osób kontaktujących się ze Szpitalem jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@nieklanska.pl ;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), 9 ust. 2 lit. h) RODO, w zw. z realizacją zadań wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz realizacją zadań statutowych.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania ze względu na przepisy prawa lub z uwagi na dochodzenie roszczeń;
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu;
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Rozmiar czcionki
Kontrast