Home » Zrealizowane inwestycje

Zrealizowane inwestycjeBudowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. Prof. dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Okres realizacji inwestycji: 2018-2022
Wartość inwestycji: 2 179 581,40 zł w tym UE 1 743 665,12 zł

Projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej , w których prowadzona jest działalność lecznicza Szpitala Dziecięcego im. Prof. Dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków
w obszarze zasilania w energię elektryczną i cieplną, uniezależnienie od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej, optymalizacja kosztów zużycia energii, poprzez budowę wysokosprawnego systemu trigeneracyjnego.

Realizacja projektu pozwoli na wyprodukowanie energii elektrycznej i energii cieplnej w skojarzeniu. Co przyczyni się do uzyskania oszczędności w zakupie energii elektrycznej oraz przyniesie wymierne korzyści środowiskowe w postaci redukcji gazów cieplarnianych i zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej.

Główne grupy docelowe:

 • mieszkańcy województwa korzystający ze świadczeń medycznych oferowanych przez Wnioskodawcę,
 • pracownicy i dyrekcja szpitala
 • właściciel jednostki leczniczej.

W ramach projektu zostały zrealizowane:

  1. Prace przygotowawcze: opracowano audyt energetyczny, program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez Wykonawcę wyłonionego w trybie przetargowym. Elementem projektu jest też świadczenie usług inspektora nadzoru i obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne oraz wykonanie audytu ex-post.
  2. Budowę układu kogeneracyjnego o mocy cieplnej ok. 0,244 MW i mocy energetycznej 0,184 MW wraz z układem absorpcyjnym o mocy 0,189MW.
  3. Nadzór inwestorski
  4. Działania informacyjno-promocyjne

Projekt został zrealizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj” przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargowym, realizowany w okresie od IV kw. 2019 do III kw. 2022 r.
Zakończenie projektu do 31.07.2022r.Zakup dwóch monitorów i stacji radiologicznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Okres realizacji inwestycji: listopad 2021
Wartość inwestycji: 38 739,00 zł

Zakup dwóch monitorów opisowych EIZO RX250 oraz stacji radiologicznej HPE-Z2v1 niezbędnych do prawidłowego opisywania badań radiologicznych wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Opisowej na cyfrowych aparatach RTG.

Inwestycję w 100% zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Naprawa aparatu RTG i tomografu komputerowego

Okres realizacji inwestycji: listopad 2021
Wartość inwestycji: 255 506,40 zł

Naprawa aparatu RTG typ EIDOS RF 439 nr seryjny 001/195 poprzez zakup i wymianę płaskiego bezprzewodowego panelu detekcyjnego nowej generacji.

Awaria panelu detekcyjnego (detektora Wi-Fi) uniemożliwiała prawidłowe funkcjonowanie oraz szybką diagnozę i leczenie pacjentów.
W Zakładzie Diagnostyki obrazowej na aparacie RTG wykonuje się miesięcznie ok. 700-800 badań dla pacjentów ze wszystkich oddziałów szpitalnych, gabinetów przychodni specjalistycznej, a także z podmiotów zewnętrznych, z którymi Szpital ma podpisane umowy na wykonywanie badan RTG.

Naprawa tomografu komputerowego TOHIBA CT Aquillon Prime TSX-303A/AC nr seryjny ACA14Z2053 poprzez dostawę i montaż kabla wysokiego napięcia, oraz czyszczenie i zabezpieczenie styków lampy, wraz z wymianą chłodnicy lampy RTG.
Inwestycję w 100% zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki

Termin realizacji inwestycji: lipiec 2021
Wartość inwestycji: 18 646 634,22 zł

Przeprowadzenie modernizacji uzasadnione było koniecznością rozszerzenia bazy łóżkowej Oddziału Okulistyki w naszym Szpitalu oraz dostosowaniem jej do obecnych wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziałów Okulistyki poprawiło znacznie warunki leczenia pacjentów.
Zakres prac objął modernizację pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie 2 budynku A oraz 2 gabinetów ortoptycznych i instalacji oświetlenia klatek schodowych na potrzeby Oddziału Okulistyki wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia. Wykonane zostały roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne i elektryczne oraz sfinansowana została usługa nadzoru inwestorskiego.
Naprawa Aparatu RTG typ EIDOS RF 439

Okres realizacji inwestycji: marzec 2021
Wartość inwestycji: 40 554,00 zł

Zakup i wymiana płyty głównej oraz zestawu lin nośnych wraz w wymiana w aparacie RTG EIDOS RF 439 nr 001/195
Do prawidłowej pracy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej niezbędne jest funkcjonowanie aparatu RTG EIDOS RF 439. W związku z awarią modułu płyty głównej oraz lin nośnych nie było możliwości wykonywania badań RTG. Wyłączenie tego aparatu z pracy znacznie wydłużyło czas diagnostyki pacjentów.
Inwestycję w 100% zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Modernizacja pomieszczeń -1 p. i 0 p. budynku B1 dla potrzeb Apteki Szpitalnej – etap II

Termin realizacji inwestycji: listopad 2020
Wartość inwestycji: 9 692 446,75 zł

Zakres prac objął wykonanie adaptacji pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej ok. 500 m2 zlokalizowanych na poziomie 0 i -1 budynku B1 na potrzeby Apteki Szpitalnej wraz z wyposażeniem pomieszczeń. Zadanie objęło roboty budowlano-montażowe, sanitarne i elektryczne.
Pomieszczenia zostały dostosowane do wymogów określonych w §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, oraz § 3 i § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

Przeniesienie Apteki Szpitalnej do dostosowanych do jej potrzeb pomieszczeń pozwoliło na zapewnienie bezpieczeństwa udzielania świadczeń zdrowotnych w całym Szpitalu.
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Okres realizacji inwestycji: 2020-2022
Wartość inwestycji: 480 000 000,00 zł

Całkowita wartość projektu wynosi 480 ml zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu Państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo- budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

W ramach realizacji Projektu nasz Szpital otrzymał następujące wsparcie:

1. Inwestycja „Wykucie otworu w ścianie oraz montaż drzwi do Apteki Szpitalnej” o wartości 11 070,00 zł

2. Inwestycja „Wykonanie 2 szt. ścianek oddzielających w holach windowych na poziomie (SOR COVID i ODDZIAŁ COVID) oraz budowa ścianki oddzielającej w korytarzu ODDZIAŁU COVID)” o wartości 19 065,00 zł

3. Inwestycja „Wymontowanie istniejących drzwi balkonowych i montaż drzwi zewnętrznych wzmocnionych na SOR COVID” o wartości 23 862,00 zł

4. Zakup „Komora izolacyjna do przewozu pacjenta/izolator transportowy – 2 szt.” o wartości 68 601,60 zł

5. Zakup „Pulsoksymetr – 34 szt.” o wartości 183 610,84 zł

6. Zakup „Monitor parametrów krytycznych – 6 szt.” o wartości 108 000 zł

7. Zakup „Elektrokardiograf” o wartości 17 000 zł

8. Zakup „Mobilny cyfrowy aparat RTG” o wartości 567 000 zł

9. Zakup „Ultrasonograf klasy referencyjnej – 2 szt.” o wartości 644 760 zł

10. Zakup „Kardiomonitor z wyposażeniem dla niemowląt – 5 szt.” o wartości 110 000 zł

11. Zakup „Ssak plus wózek – 6 szt.” o wartości 28 737,48 zł

12. Zakup „Platforma monitorująca saturację mózgową” o wartości 104 899,96 zł

13. Zakup „Zestaw do bronchoskopii” o wartości 23 504 zł

14. Zakup „Zestaw do monitorowania pacjenta (3 konsole plus 11 monitorów)” o wartości 839 000 zł

15. Zakup „Platforma hemodynamiczna do ciągłego monitorowania metodą małoinwazyjną – 2 szt.” o wartości 233 280,00 zł

16. Zakup „Urządzenie do diagnostyki metodą oscylacji wymuszonych wraz z wyposażeniem” o wartości 72 539,89 zł

17. Zakup „Tor wizyjny do operacji artroskopowych z wyposażeniem, w tym: tor wizyjny, set artroskopowy, napędy ortopedyczne” o wartości 474 999,12 zł

18. Zakup „Tor wizyjny do operacji laparoskopowych, thoraskopowych i cytoskopowych z wyposażeniem” o wartości 288 449,10 zł

19. Zakup „Pompa infuzyjna strzykawkowa – 7 szt.” o wartości 26 352 zł

20. Zakup „Pompa objętościowa z zestawem infuzyjnym – 3 szt.” o wartości 11 869,20 zł

21. Zakup „Videobronchoskop z kanałem roboczym” o wartości 94 932,00 zł

22. Zakup „System kontrolowanego zarządzania temperaturą pacjenta – 2 szt.” o wartości 177 120,00 zł

23. Zakup „System monitorowania parametrów hemodynamicznych metodą Dopplera” o wartości 135 000 zł

24. Zakup „System do podgrzewania płynów – 4 szt.” o wartości 22 464,00 zł

25. Zakup „Analizator do diagnostyki panelowej górnych dróg oddechowych, w tym SARS COV2, plus odczynniki i zestawy do pobierania krwi” o wartości 446 057,99 zł

26. Zakup „Komora laminarna” o wartości 38 499 zł

27. Zakup „Zamrażarka biomedyczna” o wartości 26 460 zł

28. Zakup „Mata antybakteryjna – 12 szt.” o wartości 2 952 zł

29. Zakup „Zamgławiacz mobilny – 4 szt.” o wartości 68 688 zł

30. Zakup „Parawan sufitowy – 7 szt.” o wartości 5 286,54 zł

31. Zakup „Reduktor do tlenu – 10 szt.” o wartości 3 132 zł

32. Zakup „Audiometr” o wartości 14 400 zł

33. Zakup „Kardiomonitor na statywie jednym z wyposażeniem – 5 szt.” o wartości 189 000 zł

34. Zakup „Ssak próżniowy przystosowany do współpracy oraz podłączenia do centralnej próżni – 12 szt.” o wartości 15 964,08 zł

35. Zakup „Szafa chłodnicza – 6 szt.” o wartości 28 634,40 zł

36. Zakup „Aparat do mierzenia ciśnienia z kompletem mankietów – 5 szt.” o wartości 2 970 zł

37. Zakup „Inhalator z regulacją wielkości cząstek – 2 szt.” o wartości 479,52 zł

38. Zakup „Inhalator pneumatyczny przeznaczony do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych – 10 szt.” o wartości 3 672 zł

39. Zakup „Lampa bakteriobójcza przepływowa mobilna z licznikiem – 63 szt.” o wartości 91 438,20 zł

40. Zakup „Termometr bezdotykowy – 22 szt.” o wartości 5 132,16 zł

41. Zakup „Dozownik automatyczny bezdotykowy do płynów do odkażania rąk – 160 szt.” o wartości 44 800 zł

42. Zakup „Kardiomonitor – 15 szt.” o wartości 270 000 zł

43. Zakup „Ozonator – 6 szt.” o wartości 17 907,60 zł

44. Zakup „Parawan medyczny w ramie stalowej z kółkami – 5 szt.” o wartości 8 262 zł

45. Zakup „Tuba do inhalacji – 10 szt.” o wartości 1 080 zł

46. Zakup „Tuba do inhalacji dla dzieci i niemowląt – 10 szt.” o wartości 1 080 zł

47. Zakup „Bateria bezdotykowa – 84 szt.” o wartości 65 394 zł

48. Zakup „Termometr z miękką końcówką – 10 szt.” o wartości 194,40 zł

49. Zakup „Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń Sanivir za pomocą suchej mgły” o wartości 17 172 zł

50. Zakup „Dozownik łokciowy na płyn dezynfekcyjny – 60 szt.” o wartości 5 490 zł

51. Zakup „Dozownik łokciowy na mydło – 60 szt.” o wartości 5 490 zł

52. Zakup „Dozownik/podajnik na rękawiczki – 20 szt.” o wartości 1 992,60 złModernizacja pomieszczeń centralnej sterylizatorni Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie – etap I Dokumentacja

Termin realizacji inwestycji: październik 2020
Wartość inwestycji: 129 900,00 zł

Inwestycji dokonano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 128 601,00 zł.
Zakup urządzeń do zwalczania legionelli wraz z montażem

Termin realizacji inwestycji: sierpień 2020
Wartość inwestycji: 210 330,00 zł

Zakup urządzeń pozwoli na skuteczne usuwanie z wody bieżącej w Szpitalu bakterii legionelli powodujących najczęstsze zakażenia szpitalne.
Inwestycji dokonano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 208 226,70 zł.
Naprawa aparatu RTG

Termin realizacji inwestycji: marzec 2020
Wartość inwestycji: 31 794,00 zł

Inwestycji dokonano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 31 476,06 zł.Remont kominów na budynkach A, B, C, B1, oraz dachu łącznika A-F

Termin realizacji inwestycji: grudzień 2019
Wartość inwestycji: 518 310,08 zł

Inwestycja polegała na remoncie kominów wentylacyjnych na budynkach A i C, wymianie czapek kominowych na budynku B, remoncie komina kotłowni w budynku B1, odtworzeniu ław kominiarskich oraz remoncie dachu łącznika A-F w budynkach Szpitala. Ponadto w ramach zadania sfinansowany został koszt usługi nadzoru inwestorskiego.
Renowacja studni głębinowej

Termin realizacji inwestycji: listopad 2019
Wartość inwestycji: 1 650 168,00 zł

Przeprowadzony remont pozwolił na wyeliminowanie ryzyka przerw w dostawie wody do budynków Szpitala.
Zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego w zakresie otolaryngologii

Termin realizacji inwestycji: listopad 2019
Wartość inwestycji: 269 442,92 zł

W ramach zadania zakupiono: tor wizyjny Full HD Image 1S, wiertarkę laryngologiczną, zestaw shakera do wykonywania zabiegów FEES oraz bronchofiberoskop.
Zastosowanie ww. narzędzi pozwoli na zwiększenie zakresu realizowanych świadczeń medycznych, skróci czas oczekiwania na operacje planowe, a także umożliwi szybszy powrót dziecka do zdrowia.

Inwestycji dokonano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Zakup i montaż ultrasonografu z 3 głowicami

Termin realizacji inwestycji: listopad 2019
Wartość inwestycji: 106 813,08 zł

Inwestycji dokonano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
W ramach zadania zakupiono ultrasonograf z 3 głowicami.

Zakup aparatu usprawni i umożliwi wg najnowszych standardów pracę anestezjologom. Efektem pracy pod kontrolą USG jest jeszcze większa precyzja znieczuleń i zakładania wkłuć centralnych, jak i skrócenie czasu wykonywanych procedur.
Modernizacja Oddziału Pediatrii

Termin realizacji inwestycji: październik 2019
Wartość inwestycji: 13 999 757,00 zł

W ramach inwestycji zmodernizowano 1146 m2 pomieszczeń na I piętrze oraz 497 m2 pomieszczeń na parterze budynku E.

Zakres zadania objął również zakup wyposażenia Oddziału oraz sprzętu i aparatury medycznej.
Wykonanie dokumentacji parkingu na terenie Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie

Termin realizacji inwestycji: wrzesień 2019
Wartość inwestycji: 150 060,00 złWykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Budowa systemu kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej”

Termin realizacji inwestycji: styczeń 2019
Wartość inwestycji: 81 180,00 złZakup i montaż zestawu stacjonarnych regałów archiwalnych

Termin realizacji inwestycji: listopad 2018
Wartość inwestycji: 26 824,88 zł

W ramach zadania zakupiono zestaw regałów archiwalnych z montażem.

Zakup regałów do Zakładowej Składnicy Akt umożliwia właściwy sposób przechowywania dokumentacji medycznej. Poprawa warunków magazynowania dokumentacji znacznie skraca czas oczekiwania pacjentów na jej udostępnienie.Zakup z montażem stacji do uzdatniania wody i pompy próżniowej

Termin realizacji inwestycji: wrzesień 2018
Wartość inwestycji: 33 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono:

 • stację uzdatniania wody z montażem
 • pompę próżniową z montażem

Zakup sprzętu pozwolił wyeliminować awarie i przestoje w pracy sterylizatorów, a także zapewnia udzielanie świadczeń na wysokim poziomie.Zakup wyposażenia dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Termin realizacji inwestycji: wrzesień 2018
Wartość inwestycji: 85 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono:

 • mikroskop laboratoryjny binokularny
 • mikroskop laboratoryjny trinokularny
 • szafa chłodnicza laboratoryjna
 • aparat do przeglądowego badania kału w diagnostyce parazytologicznej

Zakupiony sprzęt pozwala na skrócenie czasu wykonywania badań. Skuteczniej zabezpiecza kontakt operatora z materiałem biologicznym, a także pozwala na szybszą diagnostykę pacjenta.Zakup sprzętu do wyposażenia Oddziału Dermatologicznego

Termin realizacji inwestycji: wrzesień 2018
Wartość inwestycji: 328 185,00 zł

W ramach zadania zakupiono:

 • laser CO2 z ewakuatorem dymu
 • aparat do krioterapii na płynny azot
 • zestaw diagnostyczny z możliwością archiwizacji
 • zestaw do terapii światłem
 • stanowiska komputerowe

Zakupiony sprzęt stanowi wyposażenie nowo otwartego Oddziału Dermatologii. Pozwala na szybką diagnostykę i leczenie schorzeń dermatologicznych u dzieci.Zakup aparatury i sprzętu medycznego okulistycznego

Termin realizacji inwestycji: czerwiec 2018
Wartość inwestycji: 294 407,00 zł

W ramach zadania zakupiono:

 • zestaw narzędzi do technik mikrochirurgicznych
 • fotel okulistyczny
 • laser z osprzętem
 • oftalmoskop obuoczny
 • lampę szczelinową stacjonarną
 • lampę szczelinową ręczną
 • synoptofor

Zakupiony sprzęt ułatwia kompleksową opiekę okulistyczną obejmującą diagnostykę i terapię ambulatoryjną i szpitalną. Jest on również konieczny do stawiania szybkich diagnoz i dalszego skutecznego leczenia.
Modernizacja pomieszczeń I p. i II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Dermatologii – etap I „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Termin realizacji inwestycji: listopad 2018
Wartość inwestycji: 188 500,00 zł

Powierzchnia użytkowa Oddziału Okulistyki w nowej lokalizacji to 820 m2
Powierzchnia użytkowa Oddziału Dermatologii w nowej lokalizacji to 450 m2
Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji Apteki szpitalnej w budynku B1 – etap I „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Termin realizacji inwestycji: listopad 2018
Wartość inwestycji: 139 300,00 zł

Powierzchnia użytkowa Apteki Szpitalnej w nowej lokalizacji to 504 m2
Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie 0 i -1 budynku B1 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza wraz z dostosowaniem ich do potrzeb apteki szpitalnej.Modernizacja pomieszczeń dla nowego aparatu RTG ufundowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Termin realizacji inwestycji: listopad 2018
Wartość inwestycji: 330 363,00 zł

W związku z otrzymanym od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nowym stacjonarnym aparatem RTG konieczna była adaptacja pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową i przeprowadzono konieczne roboty elektryczne, budowlane oraz sanitarne. Zakupiono także konieczne wyposażenie towarzyszące oraz pomiarowe. Zostały również sfinansowane koszty związane z nadzorem inwestorskim.
Remont kominów – etap I (realizacja najpilniejszych potrzeb)

Termin realizacji inwestycji: listopad 2018
Wartość inwestycji: 168 745,22 zł

W ramach całej inwestycji (o szacowanej wartości łącznej 855 000 zł) mają zostać wykonane roboty budowlane związane z remontem kominów i ław kominiarskich na budynkach A, B i C oraz z remontem dachu łącznika budynków A i F.
W pierwszym etapie wyremontowane zostały najbardziej zniszczone kominy na budynkach A i C oraz prowadzące do nich ławy kominiarskie.Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Termin realizacji inwestycji: październik 2018
Wartość inwestycji: 10 575 737,44 zł

W ramach inwestycji wykonane zostały roboty budowlane (ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne) związane z modernizacją pomieszczeń zlokalizowanych na II p. budynków D i E (o powierzchni użytkowej 1139 m2) Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z ciągami komunikacyjnymi, a także wymianą rozdzielnicy elektrycznej budynkowej głównej.
Zakres zadania objął również zakup wyposażenia Oddziału oraz sprzętu i aparatury medycznej.
W ramach zadania zostały także sfinansowane koszty związane z nadzorem inwestorskim.
Modernizacja sieci zewnętrznych zasilających Szpital w wodę wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej

Termin realizacji inwestycji: 24 maja 2018 r.
Wartość inwestycji: 1 600 848,33 zł

Przeprowadzenie modernizacji uzasadnione było koniecznością wymiany starych skorodowanych instalacji. Modernizacja miała na celu dostosowanie standardu instalacji zewnętrznej wodnej do potrzeb Szpitala oraz jej odnowienie. Dotychczasowa instalacja z końca lat 50-tych była w stanie znacznej degradacji technicznej. Brak modernizacji powodował ryzyko całkowitego braku zasilania Szpitala w wodę.
Przeprowadzona modernizacja dostosowała sieć zasilania Szpitala w wodę do stanu eksploatacyjnego o właściwej drożności i niezawodności.Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom 0 na potrzeby oddziału pediatrycznego – etap 1 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)

Termin realizacji inwestycji: 21 listopada 2017 r.
Wartość inwestycji: 122 754 zł

Modernizacja uzasadniona jest koniecznością rozszerzenia bazy łóżkowej Oddziału Pediatrii w Szpitalu. Dostosowanie tych pomieszczeń do obecnych wymogów pozwoli na utworzenie bardzo potrzebnego odcinka oddziału dedykowanego pacjentom wymagającym izolacji (tzw. toksykologii).
Obserwowane obecnie zjawisko bardzo częstych hospitalizacji młodocianych pacjentów po spożyciu różnych substancji często niewiadomego pochodzenia (np. dopalaczy, narkotyków, czy tez alkoholu) determinuje konieczność utworzenia takiego odcinka dla pobudzonych i często agresywnych pacjentów.
W naszym Szpitalu tygodniowo przyjmujemy od kilku do kilkunastu takich pacjentów, którzy będąc w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia stanowią jednocześnie zagrożenie dla pozostałych pacjentów, ich rodziców i personelu Szpitala.
Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Pediatrii znacznie poprawi warunki hospitalizacji pacjentów i ich opiekunów. Inwestycja zwiększy dostępność do usług medycznych dedykowanych najmłodszym pacjentom w rejonie Mazowsza.Zakup dwóch aparatów USG wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem

Termin realizacji inwestycji: 20 października 2017 r.
Wartość inwestycji: 594 000 zł

Nowe aparaty USG mają większe możliwości obrazowania, co pomaga w postawieniu szybszej i prawidłowej diagnozy.
Zakup aparatów był niezbędny w celu utrzymania wysokich standardów d diagnostyce obrazowej.
Dotychczas w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej używane były dwa aparaty USG, mające za sobą 10 lat pracy. Mimo tego że oba aparaty były jeszcze sprawne, jakość ich obrazu nie zawsze pozwalała na szybką i pewna diagnostykę.
Dzięki inwestycji została zachowana dostępność do tego typu świadczeń zdrowotnych, a także zachowana możliwość diagnozowania na zlecenie oddziałów Szpitala.Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody w budynkach D i E Szpitala

Termin realizacji inwestycji: 12 czerwca 2017 r.
Wartość inwestycji: 149 778,49 zł

Ze względu na wyeksploatowaną instalację miały miejsce awarie, które uniemożliwiały zasilanie 5 oddziałów szpitalnych w ciepłą wodę. Dotychczasowe interwencje konserwatorów sanitarnych wskazywały jednoznacznie na konieczność wymiany poziomów instalacji zimnej wody, ciepłej wody i recyrkulacji.
W ramach prac instalacyjnych zostaną wykonane nowe poziomy, a następnie do nowych poziomów zostaną przełączone piony i usunięte stare poziomy instalacji.
Przeprowadzenie modernizacji zapewni dostarczanie ciepłej i zimnej wody do oddziałów w sposób ciągły bez ryzyka awarii.


Projekt pod nazwą „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest samorząd województwa mazowieckiego” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Województwa Mazowieckiego. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.kolektory.mazovia.pl.


Projekt pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


Projekt pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistyki wraz z adaptacją pomieszczeń” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


Projekt pod nazwą „E-zdrowie dla Mazowsza” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


Zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2009-2016 z udziałem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego


Rozmiar czcionki
Kontrast