Home » Zrealizowane inwestycje

Zrealizowane inwestycje


Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Termin realizacji inwestycji: grudzień 2020
Wartość inwestycji: 150 000 000,00 zł

Projekt jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu jest 75 podmiotów leczniczych z obszaru województwa mazowieckiego.

Projekt pozwoli na doposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmiotów, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów.

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury),
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych,
 • zakup urządzeń do dezynfekcji,
 • zakup środków do dezynfekcji,
 • zakup środków ochrony indywidualnej,
 • zakup leków, szczepionek, testów,
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane,
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim.
Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego.Remont kominów na budynkach A, B, C, B1, oraz dachu łącznika A-F

Termin realizacji inwestycji: grudzień 2019
Wartość inwestycji: 518 310,08 zł

Inwestycja polegała na remoncie kominów wentylacyjnych na budynkach A i C, wymianie czapek kominowych na budynku B, remoncie komina kotłowni w budynku B1, odtworzeniu ław kominiarskich oraz remoncie dachu łącznika A-F w budynkach Szpitala. Ponadto w ramach zadania sfinansowany został koszt usługi nadzoru inwestorskiego.
Renowacja studni głębinowej

Termin realizacji inwestycji: listopad 2019
Wartość inwestycji: 1 650 168,00 zł

Przeprowadzony remont pozwolił na wyeliminowanie ryzyka przerw w dostawie wody do budynków Szpitala.
Zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego w zakresie otolaryngologii

Termin realizacji inwestycji: listopad 2019
Wartość inwestycji: 269 442,92 zł

W ramach zadania zakupiono: tor wizyjny Full HD Image 1S, wiertarkę laryngologiczną, zestaw shakera do wykonywania zabiegów FEES oraz bronchofiberoskop.
Zastosowanie ww. narzędzi pozwoli na zwiększenie zakresu realizowanych świadczeń medycznych, skróci czas oczekiwania na operacje planowe, a także umożliwi szybszy powrót dziecka do zdrowia.

Inwestycji dokonano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Zakup i montaż ultrasonografu z 3 głowicami

Termin realizacji inwestycji: listopad 2019
Wartość inwestycji: 106 813,08 zł

Inwestycji dokonano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
W ramach zadania zakupiono ultrasonograf z 3 głowicami.

Zakup aparatu usprawni i umożliwi wg najnowszych standardów pracę anestezjologom. Efektem pracy pod kontrolą USG jest jeszcze większa precyzja znieczuleń i zakładania wkłuć centralnych, jak i skrócenie czasu wykonywanych procedur.
Modernizacja Oddziału Pediatrii

Termin realizacji inwestycji: październik 2019
Wartość inwestycji: 13 999 757,00 zł

W ramach inwestycji zmodernizowano 1146 m2 pomieszczeń na I piętrze oraz 497 m2 pomieszczeń na parterze budynku E.

Zakres zadania objął również zakup wyposażenia Oddziału oraz sprzętu i aparatury medycznej.
Wykonanie dokumentacji parkingu na terenie Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie

Termin realizacji inwestycji: wrzesień 2019
Wartość inwestycji: 150 060,00 złWykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Budowa systemu kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej”

Termin realizacji inwestycji: styczeń 2019
Wartość inwestycji: 81 180,00 złZakup i montaż zestawu stacjonarnych regałów archiwalnych

Termin realizacji inwestycji: listopad 2018
Wartość inwestycji: 26 824,88 zł

W ramach zadania zakupiono zestaw regałów archiwalnych z montażem.

Zakup regałów do Zakładowej Składnicy Akt umożliwia właściwy sposób przechowywania dokumentacji medycznej. Poprawa warunków magazynowania dokumentacji znacznie skraca czas oczekiwania pacjentów na jej udostępnienie.Zakup z montażem stacji do uzdatniania wody i pompy próżniowej

Termin realizacji inwestycji: wrzesień 2018
Wartość inwestycji: 33 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono:

 • stację uzdatniania wody z montażem
 • pompę próżniową z montażem

Zakup sprzętu pozwolił wyeliminować awarie i przestoje w pracy sterylizatorów, a także zapewnia udzielanie świadczeń na wysokim poziomie.Zakup wyposażenia dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Termin realizacji inwestycji: wrzesień 2018
Wartość inwestycji: 85 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono:

 • mikroskop laboratoryjny binokularny
 • mikroskop laboratoryjny trinokularny
 • szafa chłodnicza laboratoryjna
 • aparat do przeglądowego badania kału w diagnostyce parazytologicznej

Zakupiony sprzęt pozwala na skrócenie czasu wykonywania badań. Skuteczniej zabezpiecza kontakt operatora z materiałem biologicznym, a także pozwala na szybszą diagnostykę pacjenta.Zakup sprzętu do wyposażenia Oddziału Dermatologicznego

Termin realizacji inwestycji: wrzesień 2018
Wartość inwestycji: 328 185,00 zł

W ramach zadania zakupiono:

 • laser CO2 z ewakuatorem dymu
 • aparat do krioterapii na płynny azot
 • zestaw diagnostyczny z możliwością archiwizacji
 • zestaw do terapii światłem
 • stanowiska komputerowe

Zakupiony sprzęt stanowi wyposażenie nowo otwartego Oddziału Dermatologii. Pozwala na szybką diagnostykę i leczenie schorzeń dermatologicznych u dzieci.Zakup aparatury i sprzętu medycznego okulistycznego

Termin realizacji inwestycji: czerwiec 2018
Wartość inwestycji: 294 407,00 zł

W ramach zadania zakupiono:

 • zestaw narzędzi do technik mikrochirurgicznych
 • fotel okulistyczny
 • laser z osprzętem
 • oftalmoskop obuoczny
 • lampę szczelinową stacjonarną
 • lampę szczelinową ręczną
 • synoptofor

Zakupiony sprzęt ułatwia kompleksową opiekę okulistyczną obejmującą diagnostykę i terapię ambulatoryjną i szpitalną. Jest on również konieczny do stawiania szybkich diagnoz i dalszego skutecznego leczenia.
Modernizacja pomieszczeń I p. i II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Dermatologii – etap I „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Termin realizacji inwestycji: listopad 2018
Wartość inwestycji: 188 500,00 zł

Powierzchnia użytkowa Oddziału Okulistyki w nowej lokalizacji to 820 m2
Powierzchnia użytkowa Oddziału Dermatologii w nowej lokalizacji to 450 m2
Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji Apteki szpitalnej w budynku B1 – etap I „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Termin realizacji inwestycji: listopad 2018
Wartość inwestycji: 139 300,00 zł

Powierzchnia użytkowa Apteki Szpitalnej w nowej lokalizacji to 504 m2
Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie 0 i -1 budynku B1 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza wraz z dostosowaniem ich do potrzeb apteki szpitalnej.Modernizacja pomieszczeń dla nowego aparatu RTG ufundowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Termin realizacji inwestycji: listopad 2018
Wartość inwestycji: 330 363,00 zł

W związku z otrzymanym od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nowym stacjonarnym aparatem RTG konieczna była adaptacja pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową i przeprowadzono konieczne roboty elektryczne, budowlane oraz sanitarne. Zakupiono także konieczne wyposażenie towarzyszące oraz pomiarowe. Zostały również sfinansowane koszty związane z nadzorem inwestorskim.
Remont kominów – etap I (realizacja najpilniejszych potrzeb)

Termin realizacji inwestycji: listopad 2018
Wartość inwestycji: 168 745,22 zł

W ramach całej inwestycji (o szacowanej wartości łącznej 855 000 zł) mają zostać wykonane roboty budowlane związane z remontem kominów i ław kominiarskich na budynkach A, B i C oraz z remontem dachu łącznika budynków A i F.
W pierwszym etapie wyremontowane zostały najbardziej zniszczone kominy na budynkach A i C oraz prowadzące do nich ławy kominiarskie.Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Termin realizacji inwestycji: październik 2018
Wartość inwestycji: 10 575 737,44 zł

W ramach inwestycji wykonane zostały roboty budowlane (ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne) związane z modernizacją pomieszczeń zlokalizowanych na II p. budynków D i E (o powierzchni użytkowej 1139 m2) Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z ciągami komunikacyjnymi, a także wymianą rozdzielnicy elektrycznej budynkowej głównej.
Zakres zadania objął również zakup wyposażenia Oddziału oraz sprzętu i aparatury medycznej.
W ramach zadania zostały także sfinansowane koszty związane z nadzorem inwestorskim.
Modernizacja sieci zewnętrznych zasilających Szpital w wodę wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej

Termin realizacji inwestycji: 24 maja 2018 r.
Wartość inwestycji: 1 600 848,33 zł

Przeprowadzenie modernizacji uzasadnione było koniecznością wymiany starych skorodowanych instalacji. Modernizacja miała na celu dostosowanie standardu instalacji zewnętrznej wodnej do potrzeb Szpitala oraz jej odnowienie. Dotychczasowa instalacja z końca lat 50-tych była w stanie znacznej degradacji technicznej. Brak modernizacji powodował ryzyko całkowitego braku zasilania Szpitala w wodę.
Przeprowadzona modernizacja dostosowała sieć zasilania Szpitala w wodę do stanu eksploatacyjnego o właściwej drożności i niezawodności.Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom 0 na potrzeby oddziału pediatrycznego – etap 1 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)

Termin realizacji inwestycji: 21 listopada 2017 r.
Wartość inwestycji: 122 754 zł

Modernizacja uzasadniona jest koniecznością rozszerzenia bazy łóżkowej Oddziału Pediatrii w Szpitalu. Dostosowanie tych pomieszczeń do obecnych wymogów pozwoli na utworzenie bardzo potrzebnego odcinka oddziału dedykowanego pacjentom wymagającym izolacji (tzw. toksykologii).
Obserwowane obecnie zjawisko bardzo częstych hospitalizacji młodocianych pacjentów po spożyciu różnych substancji często niewiadomego pochodzenia (np. dopalaczy, narkotyków, czy tez alkoholu) determinuje konieczność utworzenia takiego odcinka dla pobudzonych i często agresywnych pacjentów.
W naszym Szpitalu tygodniowo przyjmujemy od kilku do kilkunastu takich pacjentów, którzy będąc w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia stanowią jednocześnie zagrożenie dla pozostałych pacjentów, ich rodziców i personelu Szpitala.
Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Pediatrii znacznie poprawi warunki hospitalizacji pacjentów i ich opiekunów. Inwestycja zwiększy dostępność do usług medycznych dedykowanych najmłodszym pacjentom w rejonie Mazowsza.Zakup dwóch aparatów USG wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem

Termin realizacji inwestycji: 20 października 2017 r.
Wartość inwestycji: 594 000 zł

Nowe aparaty USG mają większe możliwości obrazowania, co pomaga w postawieniu szybszej i prawidłowej diagnozy.
Zakup aparatów był niezbędny w celu utrzymania wysokich standardów d diagnostyce obrazowej.
Dotychczas w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej używane były dwa aparaty USG, mające za sobą 10 lat pracy. Mimo tego że oba aparaty były jeszcze sprawne, jakość ich obrazu nie zawsze pozwalała na szybką i pewna diagnostykę.
Dzięki inwestycji została zachowana dostępność do tego typu świadczeń zdrowotnych, a także zachowana możliwość diagnozowania na zlecenie oddziałów Szpitala.Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody w budynkach D i E Szpitala

Termin realizacji inwestycji: 12 czerwca 2017 r.
Wartość inwestycji: 149 778,49 zł

Ze względu na wyeksploatowaną instalację miały miejsce awarie, które uniemożliwiały zasilanie 5 oddziałów szpitalnych w ciepłą wodę. Dotychczasowe interwencje konserwatorów sanitarnych wskazywały jednoznacznie na konieczność wymiany poziomów instalacji zimnej wody, ciepłej wody i recyrkulacji.
W ramach prac instalacyjnych zostaną wykonane nowe poziomy, a następnie do nowych poziomów zostaną przełączone piony i usunięte stare poziomy instalacji.
Przeprowadzenie modernizacji zapewni dostarczanie ciepłej i zimnej wody do oddziałów w sposób ciągły bez ryzyka awarii.


Projekt pod nazwą „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest samorząd województwa mazowieckiego” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Województwa Mazowieckiego. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.kolektory.mazovia.pl.


Projekt pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


Projekt pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistyki wraz z adaptacją pomieszczeń” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


Projekt pod nazwą „E-zdrowie dla Mazowsza” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


Zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2009-2016 z udziałem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego


Rozmiar czcionki
Kontrast