Home » E-rejestracja

E-rejestracja

Rezerwacja wizyt lekarskich w Medycznym Portalu Informacyjnym przeznaczona jest WYŁĄCZNIE dla Pacjentów kontynuujących leczenie w danej Poradni.

Pacjenci ze skierowaniami, tzn. Pacjenci rozpoczynający leczenie w kolejnej Poradni – rezerwacji wizyty lekarskiej mogą dokonać tylko osobiście lub telefonicznie.

Przyjmujemy Pacjentów do ukończenia 18. roku życia – decyduje DATA WIZYTY, a nie data wydania skierowania lub data zapisania się.
W przypadku Poradni Preluksacyjnej – przyjmujemy Pacjentów do ukończenia 2. roku życia.

Z Medycznego Portalu Informacyjnego mogą korzystać tylko Użytkownicy, którzy dokonali wcześniejszej rejestracji, tj.:

  • wypełnili formularz rejestracyjny
  • aktywowali konto (klikając na link z otrzymanej wiadomości elektronicznej na podany przy rejestracji adres mailowy)

W momencie rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Portalu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych, a także do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, w tym do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

Jeśli akceptujesz regulamin przejdź do logowania poniżej

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie,
adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Z poważaniem,