Home » Polityka Ekologiczna

Polityka Ekologiczna

POLITYKA EKOLOGICZNA DLA WOJEWÓDZKICH SAMORZADOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Podstawowym celem, dla którego wprowadza się politykę ekologiczną wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym, jest ochrona środowiska, a w szczególności wzrost świadomości ekologicznej pracowników i Klientów poszczególnych instytucji.

Efektywna realizacja zadań powierzonych przez Marszałka Województwa, Zarząd Województwa i Sejmik Województwa w połączeniu ze świadomym działaniem polegającym na zrównoważonej gospodarce energią elektryczną, cieplną, wodą i odpadami, przy jednoczesnym monitorowaniu ilości zużywanych surowców oraz wprowadzeniu proekologicznej polityki zakupów, to dostarczanie najwyższej jakości usług publicznych.

Realizując powierzone zadania należy wziąć pod uwagę aspekt ekologiczny we wszystkich obszarach, w których występuje.

Niniejsza Polityka wskazuje obszary, w ramach których świadome podejmowanie działań ekologicznych przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu poszczególnych jednostek
na środowisko, tj. m.in.:

 1. efektywne zarządzanie energią elektryczną i cieplną;
 2. racjonalne zarządzanie wodą;
 3. zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne postępowanie z tymi, które powstały;
 4. zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi;
 5. proekologiczna polityka zakupów;
 6. edukacja ekologiczna pracowników i Klientów.

Stworzenie ekologicznego miejsca pracy to w większości stosowanie prostych rozwiązań, które zależą od codziennych nawyków osób w nim pracujących. Dlatego też edukacja ekologiczna pracowników jest najważniejszym elementem niniejszej polityki. Tylko zaangażowanie i współpraca zespołu, pozwolą
na sukcesywne postępy w oszczędnym gospodarowaniu papierem, wodą czy minimalizację wytwarzania odpadów. Bez odpowiedniej komunikacji w sprawie właściwych postaw ekologicznych, zainteresowanie i zaangażowanie pracowników do włączenia się w działania pro-środowiskowe będzie utrudnione. Tym samym za celowe uznaje się systematyczne prowadzenie wszelkich szkoleń
i instruktaży z przedmiotowej tematyki.

Biorąc pod uwagę powyższe, w załączeniu przedstawiono katalog działań obligatoryjnych do realizacji oraz katalog działań rekomendowanych do realizacji przez daną wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, w podziale na poszczególne obszary środowiskowe. Tym samym zaleca się zmianę dotychczasowych zachowań, nieuwzględniających w wystarczającym stopniu kwestii środowiskowych, na postępowanie służące zminimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko.

Katalog działań obligatoryjnych i rekomendowanych
dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Zaproponowane w niniejszej polityce ekologicznej działania, nie stanowią katalogu działań zamkniętych, a stosowanie ich odpowiednio do charakteru, skali oraz aspektów środowiskowych związanych z działalnością poszczególnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, przyczyni się do stworzenia ekologicznego miejsca pracy, w większości za sprawą zmiany nawyków i korzystania z prostych rozwiązań.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ I CIEPLNĄ

Działania obligatoryjne:

 • Wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • Ograniczenie zużywania energii poprzez wprowadzenie prostych zasad prośrodowiskowych oraz zmianę nawyków, m.in.:

– korzystanie (w miarę możliwości) z oświetlenia naturalnego

– dostosowanie ilości gotowanej wody do aktualnych potrzeb

– wietrzenie pomieszczeń krótkie, ale gruntowne

– niezastawianie kaloryferów, dbanie o ich czystość (zastawione, zakurzone – gorzej grzeją)

– racjonalne używanie termostatów (przykręcanie urządzeń, gdy w pomieszczeniu jest
za ciepło
)

– używanie niszczarek tylko do utylizacji dokumentów wymagających trwałego usunięcia danych

– ustawienie automatycznej hibernacji komputerów i monitorów (stosowanie wygaszacza ekranu nie zmniejsza zużycia prądu przez monitor)

– całkowite wyłączanie urządzeń po zakończeniu pracy (w przypadkach uzasadnionych)

– racjonalne korzystanie z klimatyzacji

Działania rekomendowane:

 • Zastosowanie oświetlenia inteligentnego (czujniki ruchu, system czasowego wyłączania w miejscach ograniczonego przebywania)
 • Wprowadzenie systemu zarządzania energią
 • Stosowanie rozwiązań uniemożliwiających używanie klimatyzacji przy otwartych oknach

RACJONALNE ZARZĄDZANIE WODĄ

Działania obligatoryjne:

 • Racjonalne korzystanie z wody
 • Niezwłoczne zgłaszanie informacji o cieknących kranach i innych usterkach przyczyniających się do utraty wody

Działania rekomendowane:

 • Wymiana zestawów WC na zestawy wodooszczędne
 • Wymiana kranów na krany wodooszczędne (napowietrzające wodę)
 • Wykorzystanie wody deszczowej
 • Wprowadzenie procedury mającej na celu skrócenie czasu usunięcia awarii urządzeń wodnych

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW I RACJONALNE POSTĘPOWANIE Z TYMI,
KTÓRE POWSTAŁY

 • Stosowanie zasady redukcji wytwarzania, ponownego wykorzystania i recyklingu opadów:

Działania obligatoryjne:

Przygotowanie odpadów do ponownego użycia, odzysk surowców wtórnych.

Wytwarzane odpady należy segregować w celu odzyskania jak największej ich ilości do ponownego użycia lub poddania recyklingowi.

Podstawowe frakcje segregacji odpadów:

 • szkło
 • papier
 • metale i tworzywa sztuczne
 • odpady zmieszane
 • odpady ulegające biodegradacji (bioodpady)

Każdy powinien uczestniczyć w systemie segregacji odpadów. Wymaga to minimalnego zaangażowania i wyrobienia pewnego nawyku wprowadzonego w życie.

Działania rekomendowane:

Zmniejszanie ilości odpadów – np. poprzez redukcję ilości zużywanego papieru (obszar – Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi)

Powtórne wykorzystanie:

– rezygnacja z jednorazowych plastikowych kubków, talerzy, sztućców, zastępowanie
ich naczyniami wielokrotnego użytku – również podczas spotkań, narad, szkoleń, konferencji

– korzystanie (o ile to możliwe) z wody z kranu zamiast wody butelkowanej

– używanie dystrybutorów wody lub wprowadzenie systemu filtrującego wodę (zamiast zakupu wody w plastikowych butelkach)

– ewentualny zakup wody w butelkach szklanych, zwrotnych

– korzystanie z długopisów z wymiennymi wkładami

– używanie papieru z makulatury

ZARZĄDZANIE MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI

Działanie obligatoryjne:

 • Redukcja ilości zużywanego papieru

– Korzystanie z opcji dwustronnego drukowania (również kserowania)

– Ponowne wykorzystywanie zadrukowanych z jednej strony kartek

– Niedrukowanie, gdy nie jest to konieczne (używanie stopki w wiadomościach elektronicznych zniechęcających do wydruku ich treści)

 • Redukcja ilości zużywanego plastiku

– Ograniczenie wykorzystywania koszulek plastikowych w segregatorach

– Stosowanie w segregatorach przekładek papierowych zamiast plastikowych

– Stosowanie odpowiednich formatów kopert

Działanie rekomendowane:

 • Wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów

PRO-EKOLOGICZNA POLITYKA ZAKUPÓW

Działanie obligatoryjne:

 • Podejmowanie decyzji dotyczących zakupu i inwestycji z uwzględnieniem ich wpływu
  na środowisko

Działanie rekomendowane:

 • Realizacja zielonych zamówień publicznych

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW

Działanie obligatoryjne:

 • Stałe zwiększanie świadomości ekologicznej pracowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz angażowanie ich do propagowania i stosowania zasad ochrony środowiska w życiu codziennym

Działania rekomendowane:

Propagowanie działań dotyczących ochrony środowiska poprzez:

 • Udostępnienie miejsc postojowych dla rowerów
 • Dostęp do kabin prysznicowych dla pracowników dojeżdżających rowerem
 • Dostęp do bezpłatnych biletów podczas wykonywania obowiązków służbowych (w celu zwiększenia korzystania z transportu publicznego)
 • Zapewnienie możliwości ładowania pojazdów elektrycznych
 • Promocję zasad carpoolingu (wspólnych przejazdów samochodem)
 • Działania edukacyjne skierowane do pracowników w zakresie m.in.: segregacji odpadów, ograniczenia wykorzystania odpadów, oszczędzania energii elektrycznej, oszczędzania energii cieplnej, ekonomicznego drukowania, poprawnego korzystania z klimatyzacji
  przez pracowników.

Ponadto działaniem rekomendowanym dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, obejmującym swym zakresem ww. obszary jest monitoring m.in. zużycia energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz wytworzonych odpadów celem uzyskania mierzalnych wartości
do analiz i ciągłego doskonalenia.

Treść niniejszej polityki środowiskowej została rozpowszechniona wśród pracowników samorządowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz udostępniona do publicznej wiadomości.

Rozmiar czcionki
Kontrast