Home » Nabór Pracowników – Administracja i obsługa

Nabór Pracowników – Administracja i obsługa

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ, prowadzi nabór kandydatek/ów na stanowisko
STARSZEGO INSPEKTORA DS. INFRASTRUKTURY I INSTALACJI W DZIALE TECHNICZNYM

WYMAGANIA: wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa lub pokrewne, doświadczenie minimum 5 lat na stanowisku administracyjnym w tym 2 lata w działach technicznych w zakresie związanym z infrastrukturą i instalacją obiektów, znajomość prawa budowlanego oraz zamówień publicznych.

CHARAKTER PRACY: Utrzymywanie w ruchu ciągłym Szpitala w zakresie infrastruktury i instalacji, przygotowywanie i nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych i remontowych w zakresie infrastruktury i instalacji.

WARUNKI PRACY: zapewniamy pracę w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin, w systemie podstawowym 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: cv przyjmujemy wyłącznie elektronicznie na adres e-mail rekrutacja@nieklanska.pl. Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: wstępnie do 31 października 2022r., realnie do pozytywnego zakończenia rekrutacji.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Technicznego tel. 22/5098480.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Rozmiar czcionki
Kontrast