Home » Nabór Pracowników – Technicy medyczni

Nabór Pracowników – Technicy medyczni

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ, prowadzi nabór na wolne stanowiska pracy dla

RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE PEDIATRYCZNYM

WYMAGANIA: wykształcenie wyższe w zakresie ratownictwa medycznego.

CHARAKTER PRACY: opieka nad chorym dzieckiem i podejmowanie czynności w procesie ratowania życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, opieka nad chorym dzieckiem w procesie diagnostycznym i stabilizacji funkcji życia i zdrowia.

WARUNKI PRACY: zapewniamy pracę w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin, w systemie równoważnym 12 godzin na dobę, przeciętnie 37godzin 55 minut tygodniowo. Oferujemy pracę w stabilnym zespole, z możliwością dalszego kształcenia się w dziedzinach medycyny związanej z pediatrią.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: cv przyjmujemy wyłącznie elektronicznie na adres e-mail kadry@nieklanska.pl. Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa tel. 22/5098252 lub 519016049

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Rozmiar czcionki
Kontrast