Home » Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

1. Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002r. (ze zm.), reguluje zarządzenie Dyrektora Szpitala Nr 66/2009 z dnia 7 lipca 2009 r.
2. Skargi i wnioski, w których brak imienia, nazwiska (nazwy), adresu oraz danych do kontaktu (telefon, adres e-mail) wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania skarg i wniosków można uzyskać w godzinach od 700 do 1500 pod numerem telefonu +48 22 617 70 73.
4. Skargi i wnioski mogą być zgłaszane:

  • bezpośrednio w formie pisemnej do Sekretariatu Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500,
  • bezpośrednio w formie ustnej do Dyrektora ds. Medycznych lub osoby przez niego upoważnionej od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500. W tym przypadku rozmowa ze Skarżącym zostanie nagrana w celu sporządzenia pełnej notatki ze spotkania. Informacja o nagrywaniu musi zostać przekazana na początku spotkania i utrwalona na nagraniu,
  • faksem pod numerem +48 22 672 78 43,
  • pisemnie na adres: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa,
  • drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej szpitala,
    W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej, wnoszący skargę lub wniosek zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich danych z formularza, a także wpisania treści skargi/wniosku. Po wysłaniu skargi/wniosku na podany w formularzu adres poczty elektronicznej zostanie wysłany e-mail, w którym podana będzie treść wnoszonej skargi/wniosku, a także link potwierdzające jej złożenia. Dopiero potwierdzenie złożenia (poprzez kliknięcie na dołączony link) skargi/wniosku jest skuteczne do jej rozpatrzenia.
  • drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajduje się na stronie internetowej szpitala. Składanie skarg/wniosków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dotyczącym korzystania z Elektronicznej Platformy (ePUAP) – http://www.epuap.gov.pl.

5. Skargi i wnioski zaewidencjonowane skutkują przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego.
6. Dyrektor Szpitala przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki i czwartki w godzinach 1230-1330, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – we środy w godzinach 1100-1200, Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych – w poniedziałki w godzinach 1000-1100, Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – we czwartki w godzianch 900-1000, Ordynatorzy/Kierownicy – w dni i godziny dostępne w komórkach organizacyjnych.
7. Skargi, pochwały i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki zgodnie z KPA.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych składających skargi lub wnioski jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@nieklanska.pl
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, tj. dokumenty będą przechowywane wieczyście.
8. Osobie, której dane dotyczą prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

Rozmiar czcionki
Kontrast