Home » Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

1. Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002r. (ze zm.), reguluje zarządzenie Dyrektora Szpitala Nr 66/2009 z dnia 7 lipca 2009 r.
2. Skargi i wnioski, w których brak imienia, nazwiska (nazwy), adresu oraz danych do kontaktu (telefon, adres e-mail) wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania skarg i wniosków można uzyskać w godzinach od 700 do 1500 pod numerem telefonu +48 22 617 70 73.
4. Skargi i wnioski mogą być zgłaszane:

  • bezpośrednio w formie pisemnej do Sekretariatu Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500,
  • bezpośrednio w formie ustnej do Dyrektora ds. Medycznych lub osoby przez niego upoważnionej od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500. W tym przypadku rozmowa ze Skarżącym zostanie nagrana w celu sporządzenia pełnej notatki ze spotkania. Informacja o nagrywaniu musi zostać przekazana na początku spotkania i utrwalona na nagraniu,
  • faksem pod numerem +48 22 672 78 43,
  • pisemnie na adres: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa,
  • drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej szpitala,
    W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej, wnoszący skargę lub wniosek zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich danych z formularza, a także wpisania treści skargi/wniosku. Po wysłaniu skargi/wniosku na podany w formularzu adres poczty elektronicznej zostanie wysłany e-mail, w którym podana będzie treść wnoszonej skargi/wniosku, a także link potwierdzające jej złożenia. Dopiero potwierdzenie złożenia (poprzez kliknięcie na dołączony link) skargi/wniosku jest skuteczne do jej rozpatrzenia.
  • drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajduje się na stronie internetowej szpitala. Składanie skarg/wniosków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dotyczącym korzystania z Elektronicznej Platformy (ePUAP) – http://www.epuap.gov.pl.

5. Skargi i wnioski zaewidencjonowane skutkują przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego.
6. Dyrektor Szpitala przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki i czwartki w godzinach 1230-1330, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – we środy w godzinach 1100-1200, Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych – w poniedziałki w godzinach 1000-1100, Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – we czwartki w godzianch 900-1000, Ordynatorzy/Kierownicy – w dni i godziny dostępne w komórkach organizacyjnych.
7. Skargi, pochwały i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki zgodnie z KPA.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób składających skargi lub wnioski jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Z poważaniem,

Rozmiar czcionki
Kontrast