Home » Udostępnienie dokumentacji medycznej

Udostępnienie dokumentacji medycznej

W ZWIĄZKU Z NAGŁĄ ABSENCJĄ CHOROBOWĄ NASZEGO PRACOWNIKA UPRZEJMIE PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEDE WSZYSTKIM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WYPEŁNIONY, PODPISANY I ZESKANOWANY WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI PROSIMY WYSYŁAĆ NA ADRES: SZPITAL@NIEKLANSKA.PL

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE PROCES PRZYGOTOWANIA I UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MOŻE WYDŁUŻYĆ SIĘ PONAD TERMIN 14 DNI

ZA WSZYSTKIE UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w wyjątkowych przypadkach osoba upoważniona przez niego (po okazaniu przez tę osobę dokumentu potwierdzającego tożsamość), przekazuje pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”, znajdujący się na stronie internetowej Szpitala.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną dodatkowo należy złożyć  „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej”  znajdujący się na stronie internetowej Szpitala.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze:

  • osobiście w gabinecie B018 znajdującym się w korytarzu za holem wejściowym od strony ul. Holenderskiej w godz. 730-1415
  • drogą elektroniczną, poprzez wniosek udostępniony na stronie internetowej Szpitala (wypełniony wniosek należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisany zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres szpital@nieklanska.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP).

Każdy przyjęty wniosek podlega rejestrowi oraz weryfikacji w zakresie precyzyjnego określenia, z jakiego okresu pobytu w szpitalu wnioskodawca potrzebuje kopii dokumentacji.

Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia wniosku, po okazaniu dowodu dokonania opłaty.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej możliwy jest w gabinecie B018 znajdującym się w korytarzu za holem wejściowym od strony ul. Holenderskiej w godz. 730-1415, od poniedziałku do piątku, w dni robocze.

Szpital nie powiadamia telefonicznie ani drogą elektroniczną o zrealizowaniu wniosku. Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel. +48 22 50 98 210.

Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 159), art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. (M.P. z 2020 r. poz. 171) za sporządzenie niżej wymienionej dokumentacji pobierana jest opłata:

  • 35 groszy za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej
  • 10,50 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu
  • 2,10 zł/szt. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na elektronicznym nośniku danych

Kopię dokumentacji medycznej wydaje się w jednym egzemplarzu.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej z żądanego zakresu udostępniana jest bezpłatnie.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@nieklanska.pl
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.
4. Dane zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta – administrator przetwarza na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5. Dane zebrane celem realizacji praw Pacjenta zawarte np. w odbieranych i archiwizowanych oświadczeniach, w których Pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej – administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 RODO oraz art. 26 ust. 1 – 2b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
6. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przysługuje prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
9. Dane osobowe osób ubiegających się o udostępnienie dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, której dotyczył wniosek o udostępnienie, z wyjątkami przewidzianymi w ww. ustawie.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia niektórych danych np. numeru telefonu oraz danych, których minął okres przechowywania. Dodatkowo przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udostępnienia wnioskowanej dokumentacji medycznej. Administrator jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową przyjęcie wniosku lub odmową udostępnienia wnioskowanej dokumentacji medycznej.
12. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

Rozmiar czcionki
Kontrast