Home » Udostępnienie dokumentacji medycznej

Udostępnienie dokumentacji medycznej

W okresie wzmożonej fali pandemii SARS-COV-2 z uwagi na narastającą falę zachorowań wśród personelu Szpitala zmuszeni jesteśmy do wstrzymania wydawania kopi dokumentacji medycznej do czasu odwołania.

W sytuacji wyjątkowej proszę o składanie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną i cierpliwe oczekiwanie na decyzje o wznowieniu powrotu do wydawania kopii dokumentacji medycznej.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

W OKRESIE TRWAJĄCEJ PANDEMII SARS-COV-2 UPRZEJMIE PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WYPEŁNIONY, PODPISANY I ZESKANOWANY WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI PROSIMY WYSYŁAĆ NA ADRES: SZPITAL@NIEKLANSKA.PL

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w wyjątkowych przypadkach osoba upoważniona przez niego (po okazaniu przez tę osobę dokumentu potwierdzającego tożsamość), przekazuje pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”, znajdujący się na stronie internetowej Szpitala.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną dodatkowo należy złożyć  „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej”  znajdujący się na stronie internetowej Szpitala.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze:

  • osobiście w gabinecie B018 znajdującym się w korytarzu za holem wejściowym od strony ul. Holenderskiej w godz. 730-1430
  • drogą elektroniczną, poprzez wniosek udostępniony na stronie internetowej Szpitala (wypełniony wniosek należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisany zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres szpital@nieklanska.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP).

Każdy przyjęty wniosek podlega rejestrowi oraz weryfikacji w zakresie precyzyjnego określenia, z jakiego okresu pobytu w szpitalu wnioskodawca potrzebuje kopii dokumentacji.

Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia wniosku, po okazaniu dowodu dokonania opłaty.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej możliwy jest w gabinecie B018 znajdującym się w korytarzu za holem wejściowym od strony ul. Holenderskiej w godz. 730-1430, od poniedziałku do piątku, w dni robocze.

Szpital nie powiadamia telefonicznie ani drogą elektroniczną o zrealizowaniu wniosku. Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel. +48 22 50 98 210.

Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 159), art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. (M.P. z 2020 r. poz. 171) za sporządzenie niżej wymienionej dokumentacji pobierana jest opłata:

  • 35 groszy za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej
  • 10,50 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu
  • 2,10 zł/szt. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na elektronicznym nośniku danych

Kopię dokumentacji medycznej wydaje się w jednym egzemplarzu.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej z żądanego zakresu udostępniana jest bezpłatnie.

Rozmiar czcionki
Kontrast