Home »

Konkurs – usługi szpitalne w zakresie ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w OIT i w BLOKU OPERACYJNYM wraz z częścią pooperacyjną wraz z punktem konsultacyjnym oraz wezwaniami do znieczuleń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, oraz podejmowaniem interwencji u pacjentów poza wymienionymi jednostkami organizacyjnymi

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24

ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju:

CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie:

ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w OIT i w BLOKU OPERACYJNYM wraz z częścią pooperacyjną wraz z punktem konsultacyjnym oraz wezwaniami do znieczuleń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, oraz podejmowaniem interwencji u pacjentów poza wymienionymi jednostkami organizacyjnymi

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce składania ofert.: 16 WRZEŚNIA 2020 r. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 24 WRZEŚNIA 2020 r. godz 10,30 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 3 lata tj. 36 miesięcy kalendarzowych
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wartość zamówienia wynosi na okres 3 lat nie więcej niż 9 407 160,00 zł.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1398)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SZPITALNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTESYNEJ TERAPII w OIT i w BLOKU OPERACYJNYM – usługi szpitalne

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SZPITALNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTESYNEJ TERAPII w OIT i w BLOKU OPERACYJNYM – usługi szpitalne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.