Home »

Konkurs – świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń nocnej i świąteczniej opieki zdrowotnej

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 4/24

Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm.)

O G Ł A S Z A

KONKURS OFERT

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej tj. porady ambulatoryjnej lekarskiej, świadczenia ambulatoryjne pielęgniarskie, porady lekarskie udzielone w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, świadczenia pielęgniarskie udzielone w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, porady lekarskie udzielone telefoniczne dla wszystkich grup wiekowych w tym dla dzieci poniżej 3 roku życia na obszarze zabezpieczenia powyżej 100 tyś. świadczeniobiorców.

 

Czas trwania zamówienia: 24 miesiące.

Termin składania ofert upływa – 14.12.2018 r. o godzinie 10:00

Termin otwarcia ofert – 14.12.2018 r. o godzinie 10:15

Miejsce składania i otwarcia ofert: w siedzibie Szpitala, w Sekretariacie Dyrekcji w budynku F (II piętro).

Regulamin konkursu został udostępniony na stronie internetowej: www.nieklanska.pl lub w Dziale Rozliczeń Usług Medycznych i Statystyki,
pon. – pt. w godz. 800-1400, (opłata 10,00 zł. jedynie w przypadku odbioru w formie papierowej).

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Protokół z wybrania oferty

Komunikat
Ogłoszenie konkursu
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT – na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Formularz ofertowy
Umowa na świadczenia zdrowotne
Załączniki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Rozmiar czcionki
Kontrast