Home »

Konkurs

DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24
W związku z brakiem ofert przesuwa termin składania ofert do konkursu na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85112200-9 usługi ambulatoryjne W ZAKRESIE ORTOPEDII  DZIECIĘCEJ
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 22 stycznia 2018r. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 30 stycznia 2018r. godz 10,30 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 lutego 2018r. – 31 stycznia 2021r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 675 000 zł   na okres 3 lat.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1938) .
Administratorem danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im.prof.dr.med.Jana Bogdanowicza SPZOZ 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24.
Dane są przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne w ww. zakresie . Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Oferty ulegają zniszczeniu w 3 lata od daty rozstrzygnięcia konkursu..Rozmiar czcionki
Kontrast