Home »

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NR K-4-2020

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NR K-4-2020

udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w  siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie:

  1. anestezji w  BLOKU OPERACYJNYM wraz z częścią pooperacyjną, z punktem konsultacyjnym oraz  wezwaniami  do znieczuleń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (ZDO),
  2. anestezjologii i intensywnej terapii w OIT  wraz z podejmowaniem interwencji u  pacjentów poza oddziałem

Komisja powołana zarządzeniem nr 60/2020 Dyrektora Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ, w składzie:

  1. Przewodniczący  Wojciech Pawłowski
  2. Członek komisji Sławomir Piwowarczyk
  3. Członek komisji Radosław Czajkowski
  4. Członek komisji  Jolanta Szerszeń

informuje, że:

1. W wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano oferty:

Nazwa firmy oferenta – adres siedziby Zakres świadczeń zdrowotnych
Joanna Michrowska-Axt Warszawa ul. Domaniewska Usługi szpitalne  -lekarskie świadczenia  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  w Bloku i OIT
MEDCOR Małgorzata Pyrchla spółka jawna Trójczyce Usługi szpitalne  -lekarskie świadczenia  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  w Bloku i OIT
Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Adam Grabowski Warszawa ul. Lucerny Usługi szpitalne  -lekarskie świadczenia  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  w Bloku
Magdalena Szczepanik-Bartoszcze wspólnik sp. cywilnej Praktyka Lekarska S.C. Warszawa ul. Stryjeńskich Usługi szpitalne  -lekarskie świadczenia  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  w Bloku i OIT
Agata Roszkowska-Górska Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Warszawa ul. Narbutta Usługi szpitalne  -lekarskie świadczenia  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  w Bloku
Prywatna Praktyka Lekarska Monika Sarnecka-Kaczor Warszawa ul. Zwycięzców Usługi szpitalne  -lekarskie świadczenia  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  w Bloku i OIT
Ratownictwo Medyczne Paweł Jurszewicz Warszawa ul. Prymasa Augusta Hlonda Usługi szpitalne  -lekarskie świadczenia  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  w Bloku
Katarzyna Gądek – Mleczko Warszawa ul. Dywizjonu 303 Usługi szpitalne  -lekarskie świadczenia  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  w Bloku
Paulina Topka – Cyganecka Praktyka Lekarska Warszawa ul. Klaudyny Usługi szpitalne  -lekarskie świadczenia  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  w Bloku
Tkacz Adriana Praktyka Lekarska Pilica  ul. Zarzecze  Usługi szpitalne  -lekarskie świadczenia  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  w Bloku i OIT

2. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.nieklanska.pl / konkursy na świadczenia zdrowotne.

Warszawa 16 lipca 2020r.                                           

                                                                                   Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                Wojciech Pawłowski

 

Pouczenie

Oferent może złożyć odwołanie w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Rozmiar czcionki
Kontrast