Home » Search results for 'nabór'

Search Results for: nabór

Nabór Pracowników – Pielęgniarki

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U .z 2023 poz. 1515): tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa oraz 5 lat pracy w zawodzie w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych.

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii

Dokumenty można złożyć;

 • osobiście w siedzibie Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24 budynek F, II piętro, administracja – dział kadr,
 • za pośrednictwem poczty na adres:. Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza ul. Niekłańska 4/24
  03-924 Warszawa.

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 10 września 2024r.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

 • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro
  Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie są udostępnione na stronie http://www.nieklanska.pl/ wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
 • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel.: 22/5098252 albo 22/5098590 (w godzinach 8.00-15.00).
  • DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.
 • Administrator danych Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem iod@nieklanska.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii
 • Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii (aplikacje kandydatów)
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
 • Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Warszawa 6 czerwca 2024r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko: Naczelnej Pielęgniarki

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U .z 2023 poz. 1515): tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia albo tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz 7 lat pracy w zawodzie w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych.

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki”.

Dokumenty można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24 budynek F, II piętro, administracja – dział kadr,
 • za pośrednictwem poczty na adres:. Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza ul. Niekłańska 4/24 03-924 Warszawa.

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 8 kwietnia 2024r.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

 • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro
  Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie są udostępnione na stronie http://www.nieklanska.pl/ wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
 • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel.: 22/5098252 albo 22/5098590 (w godzinach 8.00-15.00).
 • DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 • Administrator danych Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem iod@nieklanska.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki
 • Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Naczelna Pielęgniarki (aplikacje kandydatów)
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki
 • Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U .z 2023 poz. 1515): tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz 5 lat pracy w zawodzie w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych.

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej oddziału ……………………………………. Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U z 2019 r. poz. 1781).
Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ……………………………..”
Dokumenty można złożyć;
– osobiście w siedzibie Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24 budynek F, II piętro, administracja – dział kadr,
– za pośrednictwem poczty na adres:. Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza ul. Niekłańska 4/24 03-924 Warszawa.

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 20 marca 2024r.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie lub data stempla pocztowego.
Informujemy, że:

  • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro.
   Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie są udostępnione na stronie http://www.nieklanska.pl/ wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
  • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel.: 22/5098252 albo 22/5098590 (w godzinach 8.00-15.00).
  • DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 • Administrator danych Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem iod@nieklanska.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
 • Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej (aplikacje kandydatów)
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
 • Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ZAPRASZAMY PANIE/PANÓW PIELĘGNIARKI/RZY DO WSPÓŁPRACY

ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKI/RZY W ODDZIAŁACH ZACHOWAWCZYCH I ZABIEGOWYCH, ZAPEWNIAMY STABILNE WARUNKI PRACY I PŁACY.

Oferujemy pracę w ramach stosunku pracy, w zgranych zespołach, z możliwością podwyższania kwalifikacji zawodowych w zakresie medycyny związanej z pediatrią.

Sposób składania ofert: cv przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: kadry@nieklanska.pl , szczegółowych informacji udziela Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa tel. 225098252 lub 51901649.

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.

ZAPRASZAMY !!!


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowiska:

Pielęgniarek Oddziałowych;  oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Neurologii oraz Patologii Noworodka i Niemowlęcia

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U .z 2023 poz. 1515): tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ( chirurgicznego albo pediatrycznego w przypadku O. Chirurgii U-O, pediatrycznego w przypadku O. Neurologicznego, pediatrycznego albo neonatologicznego w przypadku PNiN)) oraz 5 lat pracy w zawodzie w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych.

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej oddziału ……………………………………. Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie”  (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ……………………………..”

Dokumenty można złożyć;

– osobiście w siedzibie Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24 budynek F,  II piętro, administracja – dział kadr,

– za pośrednictwem poczty na adres:. Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza ul. Niekłańska 4/24

03-924 Warszawa.

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 22 lutego 2024r.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie lub data stempla pocztowego.

 

Informujemy, że:

 • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie są udostępnione na stronie http://www.nieklanska.pl/ wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;

 • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem : 22/5098252 albo 22/5098590 (w godzinach 8.00-15.00).
 • DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 • Administrator danych Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem iod@nieklanska.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
 • Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej (aplikacje kandydatów)
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
 • Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Nabór Pracowników – Administracja i obsługa

POSZUKUJEMY KANDYDATA/KI NA STANOWISKO
INSPEKTORA W DZIALE KADR

CHARAKTER PRACY: samodzielne prowadzenie spraw pracowniczych dla określonych grup zawodowych i komórek organizacyjnych; w tym rekrutacji pracowników, zatrudniania oraz wszystkich procesów związanych z zatrudnieniem: wynagradzanie, szkolenia, prowadzenie akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej, rozliczanie czasu pracy, naliczanie uprawnień pracowniczych (urlopy, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, odprawy), zgłoszenia/zmiany w systemie „Płatnik-ZUS”, rozwiązanie stosunku pracy, prowadzenie procedur związanych z obsługą Funduszu Socjalnego, prowadzenie procedur związanych z Pracowniczym Programem Kapitałowym, wprowadzanie danych do baz danych w tym do systemów informatycznych: „INFOMEDICA – Kadry/Grafiki”, „PPK”, „PŁATNIK” i in.

WYMAGANIA: wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, doświadczenie w pracy w działach kadr i płac, mile widziane doświadczenie w pracy HR w ochronie zdrowia, bardzo dobra znajomość prawa pracy, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o działalności leczniczej i innych aktów wykonawczych, umiejętność pracy w systemach informatycznych w tym szczególnie: ZUS PŁATNIK, INFOMEDICA, sprawne posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym.

WARUNKI PRACY: zapewniamy pracę w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin, w systemie podstawowym 7 godzin 35 minut na dobę (pn.-pt. w godz 700-1435), przeciętnie 37 godzin 55 minut tygodniowo.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: cv przyjmujemy wyłącznie elektronicznie na adres e-mail kadry@nieklanska.pl. Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 lipca 2024r.
Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela kierownik działu tel. 22/5098590


SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SPZOZ W WARSZAWIE
POSZUKUJE KANDYDATA/KI
na stanowisko STARSZEJ/GO KSIĘGOWEJ/GO

WYMAGANIA: wykształcenie minimum średnie o profilu ekonomicznym (preferowane wykształcenie wyższe o profilu rachunkowość lub finanse) , doświadczenie minimum 5 lat na samodzielnym stanowisku księgowej/go, znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, prawa gospodarczego i podatkowego, obsługa systemów FK (obsługa systemu INFOMEDICA-Asseco Poland będzie dodatkowym atutem) pakietu MsOffice w tym arkusza Excel.

CHARAKTER PRACY: Ewidencja analityczna i syntetyczna dokumentów kosztowych i przychodowych, dekretowanie i wprowadzanie dowodów zakupu i sprzedaży do systemu FK, sporządzanie i uzgadnianie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, dekretowanie i wprowadzanie dokumentów bankowych i kasowych do systemu FK, rozliczanie i kontrola pod względem formalno-rachunkowym delegacji krajowych i zagranicznych, rozliczanie i kontrola pod względem formalno-rachunkowym zaliczek, weryfikacja not odsetkowych dot. zobowiązań, uzgadnianie kont rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów, bieżące uzgadnianie obrotów kont i sald zespołu 2 i 3, sporządzanie i przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

WARUNKI PRACY: zapewniamy pracę w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin, w systemie podstawowym 7godzin 35 minut na dobę, przeciętnie 37 godzin 55 minut tygodniowo.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: cv przyjmujemy wyłącznie elektronicznie na adres e-mail kadry@nieklanska.pl. Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 lipca 2024r. albo do wyczerpania wolnych miejsc pracy. Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy tel. 22/5098315


POSZUKUJEMY KANDYDATA/KI NA STANOWISKO
MAGAZYNIERA/KI W MAGAZYNIE BIELIZNY

CHARAKTER PRACY: przyjmowanie, przechowywanie, segregowanie, liczenie i wydawanie bielizny, odzieży oraz in., wprowadzanie danych do systemu informatycznego, prowadzenie przychodu i rozchodu, prowadzenie dokumentacji i raportów, sporządzanie zamówień.

WYMAGANIA:

 1. wykształcenie średnie,
 2. znajomość środowiska Windows i Microsoft Office w tym Excel,
  Preferowane będą osoby z doświadczeniem w pracy na stanowisku magazyniera

WARUNKI PRACY: umowa o pracę w wymiarze 0,5 etatu, od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7,00 a 14,35 w ustalonym z przełożonym harmonogramie pracy.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: cv przyjmujemy wyłącznie elektronicznie na adres e-mail kadry@nieklanska.pl , oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 lipca 2024r. albo do wyczerpania wolnych miejsc pracy.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela pielęgniarka epidemiologiczna tel. 22/5098437 albo Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 519016049

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Nabór Pracowników – Niższy personel

W chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji na powyższe stanowiska.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Nabór Pracowników – Inny personel średni

SZPITAL DZIECIĘCY IM.PROF.DR.MED. JANA BOGDANOWICZA SPZOZ W WARSZAWIE
POSZUKUJE KANDYDATA/KI
na stanowisko REJESTRATORKI MEDYCZNEJ
w Poradni Zdrowia Psychicznego

CHARAKTER PRACY: obsługa pacjentów w rejestracji, obsługa systemu informatycznego INFOMEDICA, tworzenie harmonogramów przyjęć, rozliczanie usług medycznych, archiwizacja dokumentów, inne prace administracyjno-biurowe.

WYMAGANIA: wykształcenie średnie, wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne, odporność na stres, znajomość środowiska Windows i Microsoft Office w tym Excel.
Preferowane będą osoby z doświadczeniem w planowaniu i rozliczaniu usług medycznych, mile widziana znajomość języków obcych.

WARUNKI PRACY: proponujemy pracę w niepełnym wymiarze godzin – 0,5 etatu, od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 1513–1900, wt. 800-1147, śr. 1513–1900, czw. i pt. 800-1147.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: cv przyjmujemy wyłącznie elektronicznie na adres e-mail kadry@nieklanska.pl. Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 kwietnia 2024r.
Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Poradni tel. 22/5098390

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Nabór Pracowników – Technicy medyczni

POSZUKUJEMY KANDYDATA/KI NA STANOWISKO

TECHNIK FARMACEUTYCZNY W APTECE SZPITALNEJ

CHARAKTER PRACY: gospodarka produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz całym pozostałym asortymentem apteki w granicach uprawnień zawodowych, sporządzanie leków recepturowych i aptecznych.

WYMAGANIA: wykształcenie średnie w zawodzie technika farmaceutycznego , doświadczenie 3 lata w zawodzie, mile widziane doświadczenie w aptece szpitalnej, dobry stan zdrowia, umiejętność pracy w zespole.

WARUNKI PRACY: zapewniamy pracę w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin, w bardzo zgranym i wspierającym się zespole, w systemie podstawowym – jednozmianowym, praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7,30-15,05 przeciętnie 3755 godzin tygodniowo, okres próbny trwa 3-miesiące, po okresie próbnym możliwe zatrudnienie na czas nieokreślony w zależności od wyników oceny pracownika. Oferta pracy od 15 lipca 2024r.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
cv przyjmujemy wyłącznie elektronicznie na adres e-mail kadry@nieklanska.pl. Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 maja 2024r. albo do wyczerpania wolnych miejsc pracy.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Informacji dodatkowych udziela Kierownik Apteki 22 5098250


POSZUKUJEMY KANDYDATA/KI NA STANOWISKO
TECHNIK MEDYCZNY- WYKONYWANIE BADAŃ EEG

CHARAKTER PRACY: wykonywanie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych z wykorzystaniem sprzętu do badań eeg, realizacja zleceń lekarskich, ustalanie terminów badań, wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań, wydawanie wyników badań, prowadzenie statystyki i rozliczeń.

WYMAGANIA: wykształcenie minimum średnie w zawodzie technika elektroradiologii, doświadczenie 3 lata w zawodzie, umiejętność wykonywania badań eeg, sprawność fizyczna, dobry stan zdrowia, umiejętność organizowania pracy własnej.

WARUNKI PRACY: zapewniamy pracę w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin, w systemie podstawowym – dwuzmianowym, praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7,30-15,05 i 14,25-22,00, przeciętnie 3755 godzin tygodniowo, okres próbny trwa 3-miesiące, po okresie próbnym możliwe zatrudnienie na czas nieokreślony w zależności od wyników oceny pracownika.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: cv przyjmujemy wyłącznie elektronicznie na adres e-mail kadry@nieklanska.pl. Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 marca 2024r. albo do wyczerpania wolnych miejsc pracy.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Informacji dodatkowych udziela Kierownik Oddz. Neurologicznego 225098433 lub 723190239

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Nabór Pracowników – Inny wyższy personel medyczny

W chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Nabór Pracowników – Lekarze

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie pilnie zatrudni
LEKARZY SPECJALISTÓW oraz LEKARZY w trakcie specjalizacji
w dziedzinie neurochirurgii

Tworzymy nowy zespół lekarski w szpitalnym oddziale neurochirurgicznym.

Oferujemy pracę:

 • na dogodnych warunkach, w oparciu o umowę o pracę albo umowę kontraktową dla osób prowadzących indywidualną działalność leczniczą,
 • preferujemy oferty pracy w jak najwyższym wymiarze godzin, do pracy w trybie planowym oraz dyżurowym,
 • działamy w ramach kontraktu z NFZ na całodobowe oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie neurochirurgii dziecięcej.

Sposób składania ofert:
cv wraz z określeniem oczekiwań w sprawie warunków pracy przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: kadry@nieklanska.pl, szczegółowych informacji udziela Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 22/5098303 lub 723190250.

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.


Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

pilnie zatrudni

LEKARZA SPECJALISTĘ w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
do pracy w poradni wad postawy

Oferujemy pracę: na dogodnych warunkach, w oparciu umowę kontraktową dla osób prowadzących indywidualną praktykę zawodową w ramach działalności gospodarczej.

Sposób składania ofert:
cv + oczekiwane warunki przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: kadry@nieklanska.pl , szczegółowych informacji udziela Kierownik Przychodni tel. 723190243 lub 22/5098236

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.


Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie pilnie zatrudni

LEKARZY SPECJALISTÓW w dziedzinie pediatrii
do pracy w oddziale szpitalnym

Oferujemy pracę:

 • na dogodnych warunkach, w oparciu o umowę o pracę albo umowę kontraktową dla osób prowadzących indywidualną praktykę zawodową w ramach działalności gospodarczej
 • preferujemy oferty pracy w pełnym wymiarze godzin – 48 godzin tygodniowo łącznie dyżurami.

Sposób składania ofert:
cv + list motywacyjny przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: kadry@nieklanska.pl , szczegółowych informacji udziela Kierownik Oddziału tel. 22/5098275 lub 723190244.

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.


Zapraszamy lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej do współpracy w Zakładzie Rehabilitacji w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jak również dziennej rehabilitacji leczniczej.

Oferujemy pracę:

 • na dogodnych warunkach, w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną,
 • przyjmujemy oferty pracy w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

Nasz Zespół Lekarski specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej oraz rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Leczymy także pacjentów z innymi schorzeniami w wieku od urodzenia do 18 roku życia.

Zainteresowanych zapraszamy do składania cv na adres e-mail kadry@nieklanska.pl.

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Zespołu tel. 22/5098253 lub Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa 723190250


Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

pilnie zatrudni
LEKARZY SPECJALISTÓW w dziedzinie otorynolarynologii albo otorynolaryngologii dziecięcej
do pracy w oddziale i poradni laryngologii dziecięcej

Oferujemy pracę:

 • na dogodnych warunkach, w oparciu o umowę o pracę,
 • preferujemy oferty pracy w pełnym wymiarze godzin – 48 godzin tygodniowo łącznie dyżurami.
 • lekarze ze specjalizacją w dziedzinie otorynolaryngologii będą mogli realizować specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej zgodnie z jej programem.

Sposób składania ofert: cv + list motywacyjny przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: kadry@nieklanska.pl , szczegółowych informacji udziela Kierownik Oddziału tel. 22/5098276 lub 723190241 albo Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 225098303.

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.


Zapraszamy lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży do współpracy w Poradni Zdrowia Psychicznego

Oferujemy pracę:

 • na dogodnych warunkach, w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną,
 • w dogodnym wymiarze godzin,
 • w zespole specjalistów psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży.

Nasz Zespół ma duże doświadczenie kliniczne w leczeniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi. Leczymy także pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi i problemami emocjonalnymi okresu rozwojowego.

Zainteresowanych zapraszamy do składania cv na adres e-mail kadry@nieklanska.pl.

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Zespołu tel. 22/5098390

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Nabór pracowników

Nabór Pracowników – Lekarze
Nabór Pracowników – Inny wyższy personel medyczny
Nabór Pracowników – Pielęgniarki
Nabór Pracowników – Technicy medyczni
Nabór Pracowników – Inny personel średni
Nabór Pracowników – Niższy personel
Nabór Pracowników – Administracja i obsługa

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Z poważaniem,

Konkurs – LEKARZ SPECJALISTA ANESTEZJOLOG

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie ul. Niekłańska 4/24
w związku ze stanem epidemii pilnie poszukuje

LEKARZY SPECJALISTÓW ANESTEZJOLOGÓW

WARUNKI PRACY: Oferujemy  pracę  lekarzom specjalistom w dziedzinie anestezjologii z doświadczeniem w zakresie anestezjologii dziecięcej. Proponujemy: możliwość wyboru formy i wymiaru zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna, możliwość wyboru miejsca pracy OIT lub Blok Operacyjny lub w wymiennie w obu miejscach.  Warunki pracy do uzgodnienia, przewidujemy okresowe zatrudnienie spowodowanie stanem epidemii, z możliwością przedłużenia.  W przypadku zadeklarowania pracy „na wyłączność – w jednym miejscu pracy” oferujemy wyższe wynagrodzenie.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: Cv wraz z propozycją dot. liczby godzin pracy, preferowanych dni, miejsca pracy wraz z  oczekiwaniami finansowymi,  przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: kadry@nieklanska.pl,

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Szpitala tel. 603407209

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   PILNE !!!

Z wybranymi osobami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.